XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI QUÝ HỢI

Tuổi: QUÍ HỢI 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi. 
1.  Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Canh Thân 
 Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
đựng cảnh xa vắng. 
Tuổi  này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  1,  tháng  7  trong  đời  sanh  hay xảy  việc 
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi này  trai hay gái  khi  có  đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng  Thìn mới 
nhằm căn duyên. 
 XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Canh Thân sanh  tháng 1, 7, 9, 12, 2 và  tháng 10 như sanh nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.  

Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1, 7, 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này 
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ HỢI 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 


Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Chồng vợ đồng một tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có  danh giá hoặc có quyền chức với đời, hào tài  
trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số có thứ tự. 
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh, thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá 
tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, khá kiên cố , làm ăn nên 
nhà. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 
  
Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, đặng nhiều người mến thương , 
hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. 
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui 
vẻ, ý tình hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng . 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng cảnh ấm 
no yên vui. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển, vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt, hào 
tài  tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh 
tình chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 
 Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhì Bần Tiện, vợ chồng  thường gặp cảnh  thiếu nghèo, hào  tài  đủ no, hào con  trung 
bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao 
phá  tài, ý  tình  ít đặng   hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng  làm ăn mới 
đặng. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại và đồng 
lo. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn  thiểu phước  thì đặng khá, 
hào tài  tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý tình lanh lẹ, có số tạo giữ tiền 
tài,  ở với  nhau vợ  chồng   hòa hạp,  chung sống  đồng  lo  làm  ăn mới  đặng  nên sự 
nghiệp. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui ấm êm. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ, lo tính đặng thông suốt, hào tài  đủ dùng, 
hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ  can đảm,  tánh cộc,  chân hay  đi nhiều,  tay  làm  có  tài cũng hay 
hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ở với nhau nên kiên cố  làm ăn. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng  trung bình, về hào  tài  hay  luân 
chuyển. 


Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau tốt, gặp số Tam 
Vinh Hiển vợ chồng đặng có  quyền chức, được nhiều người mến yêu, hào tài  trung 
bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ hi ền, thông minh, kỹ lưỡng, chân hay đi, bản  thân có  tiểu tật, ở 
với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá kiên nhẫn làm ăn 
nên nhà. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau  trung bình, gặp 
số Tứ Đạt Đạo, cầu lo có quí nhơn, sự sống đặng bình thường, hào tài  đủ dùng, hào 
con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ bôn ba,  tánh cộc, chân hay đi, hay giao  thiệp, hay  lo  tính, ý  tình 
vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. 


Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau tốt, gặp số Tam 
Vinh Hiển, đ ặngg nhiều người mến thương, hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt, hào 
tài  trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở 
với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở 
với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn lập nên sự nghiệp. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong 
mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống đặng cảnh ấm no. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, 
miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ có phần  hòa hạp, việc làm ăn đặng nên. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời 
nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, nên kiên cố  làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đa số. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, làm ăn lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền 
tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt. 
  
Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ ăn, hào con trung bình. 
Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu 
bệnh, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, khá cần năng làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. 
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay 
có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn bình thường. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, 
ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung lo làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay 
thật, ý tình vợ chồng hay xung khắc, chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. 
  
Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính việc chi đều thông suốt, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào 
tài  đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. 
 Tánh người vợ thông minh, làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay 
làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau nên 
kiên cố  làm ăn mới đặng. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài  hay luân 
chuyển. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau dễ làm ăn, hào tài  
trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay  hòa hạp với đời , bản thân hay có tiểu bệnh, 
ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng thêm tốt. 
  
ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ, ý 
tình vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con đa số. 
Tánh người vợ  làm ăn  lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn 
tuổi, tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ chân hay đi nhiều,  tánh sáng, hay bôn ba  lo  tính,  trong mình có 
tiểu tật, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ hay hòa  thuận với đời  , hay yêu chuộng người, bản  thân hay có 
tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. 

CẢNH: NGŨ BIỆT LY 
SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 
1. Vợ  chồng  ở với  nhau số gặp   số Ngũ Biệt  Ly  và số mạng  cá  nhân của vợ 
chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có 
nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất 

người  còn  hoặc  xa  nhau vĩnh  viễn, mặc dầu  yêu  thương  cho  thế mấy cũng 
không tránh khỏi. 
2. Vợ  chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly  và số mạng cá nhân của vợ 
chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh 
vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái 
ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. 
3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ 
chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh 
vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà  thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một  thời 
gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. 
Kỵ nhẹ lìa sống với nhau 
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình