XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐINH: TUỔI MẬU THÂN


Tuổi: MẬU THÂN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân. 
1.  Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Tân Hợi 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
2.  Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
đựng cảnh xa vắng. 
Tuổi  này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  1,  tháng  7  trong  đời  sanh  hay xảy  việc 
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm 
căn duyên. 

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Mậu Thân sanh  tháng 3, 9, 1, 4, 2, 8 và  tháng 12 như sanh nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 
Gái  tuổi Mậu Thân sanh tháng 1, 2, 4 và  tháng 5 như sanh nhằm mấy  tháng này 
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 
  
Tuổi: MẬU THÂN 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 


Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN 
(Chồng vợ đồng một tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải  chịu cảnh  thiếu nghèo,  làm  ăn  không đặng phát 
đạt, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  đủ dùng qua ngày, hào con rất ít hoặc 
không con, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
 Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật, tánh 
tình chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung  lo, về hào 
con thiểu phước. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá, 
trong ngoài đều yên thuận, hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà 
sắp đặt vẻ vang. 
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài 
ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ  

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  lo  tính  đặng  thông suốt,  làm ăn việc  chi cũng dễ, quí 
nhơn  hay tương  trợ,  hào  tài   bình  thường,  hào  con  trung bình, vật dụng  trong  nhà 
thường dùng. 
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ở 
với nhau vợ chồng cũng đặng  hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no 
trung bình. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ  Đạt  Đạo vợ  chồng  làm  ăn dễ  dàng,  nhiều  người mến  thương, cầu  lo 
thường có quí nhơn giúp đở, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp 
đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ  vui vẻ,  có duyên,  có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn  tuổi,  tánh  tình 
chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng  trung bình, nên  thương lẫn  làm 
ăn đặng. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có   danh giá và có chút  ít quyền chức  thêm tốt,  trong 

ngoài đều thuận y ên, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ 
dùng. 
Tánh người vợ  lòng hay  lo  tính, có duyên, vui vẻ, bản  thân hay có  tiểu bệnh, có 
tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng 
hưởng cảnh ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng ấm no và an vui. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo 
không đặng làm nên, hào tài  đủ no qua ngày, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm 
dụng. 
Tánh người vợ vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ở 
với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại và bền chí 
làm ăn mới đặng no. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, qua 
hạn dễ  làm ăn, hào  tài  đủ dùng, hào con rất  ít, hoặc không con, vật dụng  trong nhà 
thường dùng. 
Tánh người vợ hay hòa  thuận với đời, hay  yêu chuộng  , hay có  tiểu bệnh,  tánh 
tình chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên chung lo, về hào con thiểu 
phước. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận 
dễ  làm ăn, ăn nói vớI đ ờI  lanh lẹ, hào  tài  ấm no, hào con rất  ít, vật dụng  trong nhà 
khiếm dụng. 
Tánh người vợ chân hay đi nhi ều,  tánh sáng, hay bôn ba,  lo  tính,  trong mình có 
tiểu tật, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm 
no trung bình. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng  trung bình, nên kiên cố    làm ăn 
đặng lập nên. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có  quyền chức hay  thân  thế,  lo  tính  thông suốt, gặp 
khó hóa dễ, hào con tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ở với nhau lời tiếng ít đặng  hòa hạp, nên thương lẫn làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại. 

ĐOÁN PHỤ THÊM 
Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ 

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý 
tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn đặng nên. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, 
tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no, an vui. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua  ngày, hào con 
rất ít. 
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng  hòa 
hạp, khá cần năng chung lo mới đặng ấm no. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít. 
Tánh người vợ hiền, ít nói, hay hòa thuận với đời, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình 
chồng vợ  hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên nhà. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng  trung bình, hào  tài đủ dùng, hào con  trung 
bình. 
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, làm có tiền hay khiến 
điều hao tốn, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, việc làm ăn kiên cố  đặng ấm no. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. 
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau 
vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. 
Tánh  người vợ  hay rầy  nói,  hay  có bệnh  nhỏ,  có số tạo  giữ  tiền  tài,  tánh  tình 
chồng vợ lời tiếng ít  hòa hạp, nên thương lẫn làm ăn tốt. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con rất ít. 
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao 
phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá và có quyền chức, quí nhơn hay tương trợ, 
hào tài  đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá 
tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng   hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố  làm ăn 
mới đặng ấm no bình thường. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  hay luân chuyển. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, nhiều người 
hay mến  thương, hào  tài   trung bình, hào con rất  ít hoặc sanh con gái, vật dụng trong 
nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng  
hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên thương 
lẫn, về hào con thiểu phước. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ 
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời, ăn nói 
hay lo tính đều đặng dễ dàng, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong 
nhà sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng  hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng lập nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn 
thêm tốt. 

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) 
Hai  tuổi  này ở với  nhau  làm  ăn  đặng  trung bình,  hào  tài bình  thường,  hào  con 
trung bình. 
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh, số khó giữ   tiền tài, ở với nhau 
vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn mới đặng nên. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. 
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng 
vợ hòa thuận, chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. 
Tánh người vợ chân hay đi, lanh lẹ, có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, 
ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. 
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao 
phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, nên kiên cố  làm ăn đặng tốt. 

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh, 
tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.