XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI CANH THÂN


 Tuổi: CANH THÂN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. 
1.  Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi  
  Chồng vợ đồng một tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân 

  Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
5.   Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần 
 Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi 
ở đời với nhau phạm   (Biệt Ly) 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 20, 26, 3,0 32, 38, 42 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  18, 20, 24, 30, 32, 36, 42 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
đựng cảnh xa vắng. 
Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm  tháng 4,  tháng 10  trong đời  sanh hay xảy việc 
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có đôi bạn số  định gặp  người bạn ở hướng  Mùi mới 
nhằm căn duyên. 
  
XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Canh Thân sanh  tháng 4, 10, 3, 12, 1 và  tháng 5 như sanh nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 
Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này 
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 
  
Tuổi: CANH THÂN 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 
Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường, cần lo có quí nhơn giúp đở, hào tài  ấm no, 
hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay  hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh tánh 
tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, đến sau đặng ấm no, hào 
tài  đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui 
vẻ, t ình vợ chồng  hòa hạp, chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. 

Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung  lo và kiên 
cố . 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu  làm ăn không đặng khá, đến sau đặng ấm no, hào 
tài  đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui 
vẻ, t ình vợ chồng  hòa hạp, chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung  lo và kiên 
cố. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi  
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý, phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt, hào tài  trung bình, 
hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ hay rầy nói, trung bình hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở 
với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố   cần năng  thêm 
tốt. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo, cần  lo việc chi đều  thông suốt, ăn nói việc chi cũng   dễ, hào  tài  
tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý 
tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. 

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no ann 
vui. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển, có chút ít chức phận thêm tốt, cầu lo đều thuận ý, hào tài  đủ dùng, hào 
con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao 
phá tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên cố  làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  hay luân chuyển. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện, sự sống bình  thường,  không  đặng phát  đạt, hào  tài  đủ dùng, 
hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu 
tật, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. 


ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài khiếm dụng, hào con thiểu 
số. 
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình vợ 
chồng hòa thuận, chung sống nên kiên cố  làm ăn mới đặng. 


Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, 
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở 
với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai  tuổi  này ở với  nhau  làm  ăn  đặng  trung bình,  hào  tài bình  thường,  hào  con 
đông đủ. 
Tánh người vợ  tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn  tuổi, 
tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, nên thương lẫn làm ăn đặng. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao  thiệp  tình bạn,  lòng hay  lo  tính,  trong 
mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng. 


Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào  tài đủ no qua ngày, hào con 
đa số. 
Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời 
nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, khá cần năng mới đặng ấm no. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày 
lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý, vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường, đến sau mới khá, hào tài  trung 
bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. 
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý 
tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố   ngày hậu 
đặng nên. 


Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện, buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo,  lâu sau dễ  làm ăn, hào  tài  
đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ  lanh lẹ,  vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ  tiền  tài, lời nói hay  thắc 
mắc, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố  cần lo làm ăn mới đặng 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại  làm ăn 
mới đặng. 


Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn không đặng khá, sự sống bình  thường, hào  tài  
ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố  cũng lập nên. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ há 
chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên. 

ĐOÁN PHỤ THÊM 
Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)  
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ chân hay đi nhiều,  tánh sáng, hay bôn ba,  lo  tính,  trong mình có 
tiểu  tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 
Hai  tuổi  này ở với  nhau  làm  ăn  đặng  trung bình,  hào  tài bình  thường,  hào  con 
thiểu phước. 
Tánh người vợ hay hòa  thuận với đời  , hay yêu chuộng người, bản  thân hay có 
tiểu bệnh, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. 
  
Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ  lòng hay  lo  tính, có duyên, vui vẻ, bản  thân hay có  tiểu bệnh, có 
tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. 

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn  không đặng tốt, hào  tài đủ dùng, hào  con  trung 
bình. 
Tánh người vợ vui vẻ,  có duyên, hay giao  thiệp,  có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn 
tuổi, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống cần lo làm ăn mới đặng.