XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI ĐINH MÙI


Tuổi: ĐINH MÙI 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi. 
1.  Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn 
  Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.   Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ 
 Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn 
 Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
7.  Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý 
 Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  20, 24, 26, 32, 36, 38, 44 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
đựng cảnh xa vắng. 
Tuổi  này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  1,  tháng  7  trong  đời  sanh  hay xảy  việc 
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 

Tuổi này  trai hay gái  khi  có  đôi bạn số  định gặp  người bạn ở hướng Thân mới 
nhằm căn duyên. 

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Đinh Mùi  sanh  tháng 3,  9, 1, 4, 2, 8  và  tháng 12 như  sanh nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 
Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5, 2, 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có 
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 
  
Tuổi: ĐINH MÙI 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 


Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI 
(Chồng vợ đồng một tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt, có chút ít chức phận mới dễ 
làm ăn mới đặng, hào tài  đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ 
chồng cũng đều khó giữ tiền của, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà 
thường dùng 
Kết  luận: Cảnh vợ  chồng này ở với  nhau  đặng  trung  bình, về hào  tài  rất  luân 
chuyển. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có  danh giá, và có quyền chức, ăn nói dễ dàng, quí 
nhơn tương trợ, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật, ý 
tình vợ chồng cũng đặngg  hòa hạp, chung sống với nhau đồng  lo  làm ăn mới đặng 
hưởng cảnh ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  không đặng tốt trọn. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo 
một thời gian, qua hạn mới dễ  làm ăn, hào  tài  đủ dùng, hào con  trung bình, vật dụng 
trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài 
ngày lớn  tuổi, ở với nhau vợ chồng ý  tánh   hòa hạp, việc  làm ăn cần năng ngày hậu 
đặng ấm no trung bình. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên  

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành 
bại rồi sau  làm ăn mới đặng, hào  tài  đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng  trong nhà 
thường dùng. 

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, tánh 
tình chồng vợ cũng có phần  hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng 
nên nhà. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố  thêm t ốt. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  lo  tính  đặng  thông suốt,  làm ăn  việc  chi cũng đều dễ 
dàng, gặp khó hóa dễ, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt 
có thứ tự. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ 
chồng cũng có phần   hòa hạp, chung ở với nhau  làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình 
thường. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, nhiều người hay tương trợ, vợ 
chồng  đều  riêng  lo,  hào  tài   đủ  dùng,  hào  con  đông  đủ, vật dụng  trong  nhà  thường 
dùng. 
Tánh người vợ  lòng hay  lo  tính, có duyên, vui vẻ, bản  thân hay có  tiểu bệnh, có 
tay tạo giữ  tiền  tài, ở với nhau vợ chồng  tâm ý bất hòa, việc  làm ăn chung lo và nhẫn 
nại cũng đặng lập nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn v à hòa 
thuận với nhau làm ăn đặng. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  quyền chức hoặc danh giá với đời, nhiều người hay 
mến thương, hào tài  thường dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ  ít đặng  hòa hạp,  lòng hay  lo  tính, hay giao  thiệp,  tình bạn,  tánh 
thông minh, tánh tình chồng vợ cũng đặng   hòa hạp, ở với nhau đặng tốt, nên thương 
lẫn chung lo dễ làm ăn. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí, về hào 
con thiểu phước. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số  Nhì Bần  Tiện vợ  chồng  làm  ăn  không  đặng  phát  đạt,  phải  chịu cảnh  thiếu 
nghèo, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài  đủ no qua ngày, hào con thiểu số và có 
số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ hay hòa  thuận với đời, hay  yêu chuộng người, hay có ý  tình vợ 
chồng  hòa hạp, ở với nhau cần năng mới đặng lo. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và hào con 
thiểu phước. 

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ 

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ở với nhau vợ chồng lời  tiếng ít  hòa hạp, chung lo sẽ đặng nên nhà. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ , ăn nói việc chi cũng dễ, 
tánh tình chồng vợ ít đặng  hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. 
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng  hòa 
hạp, nên kiên cố  và lo làm ăn đặng nên. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ hiền ít nói, hay  hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ 
chồng hòa thuận, khá cần năng mới ấm no. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, làm có tài cũng hay 
hao phá tài, ở với nhau ý t ánh ít hạp, khá kiên cố làm ăn tốt. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh,  thông minh,  làm có  tài cũng hay hao phá  tài,  tánh 
tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ hay rầy nói, hay có bệnh nhỏ, có số tạo  tiền  tài, ý  tình vợ chồng 
hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo, hào tài  bình thường, hào con đông đủ, vật 
dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa, chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập 
nên. 
Kết  luận: Cảnh vợ  chồng  này ở với  nhau  đặng  trung  bình, về  tánh  ý  nên  kiên 
nhẫn. 

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ 
chồng  hòa hạp, nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. 
Tánh người vợ chân hay đi, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng 
hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn nên. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, làm có tài cũng hay hao phá 
tài hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm  ăn đặng  trung bình, hào  tài tương vượng, hào con 
thiểu số. 
Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói,  có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời 
tiếng ít  hòa hạp, chung lo làm ăn đặng nên nhà.