XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI ẤT TỴ


Tuổi: ẤT TỴ 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ. 
1.  Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly  
4.  Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần 
 Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
đựng cảnh xa vắng. 
Tuổi  này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  1,  tháng  7  trong  đời  sanh  hay xảy  việc 
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có  đôi bạn số  định gặp  ngườI bạn ở hướng Tuất mới 
nhằm căn duyên. 

XIN LƯU Ý 
Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng 
này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 
Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7, 8, 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có 
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 
  
Tuổi: ẤT TỴ 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ 
(Chồng vợ đồng một tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo 
một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài  trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong 
nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu 
đặng nên nhà. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại 
làm ăn đặng. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng khá, hào 
tài  đủ dùng, hào con  trung bình, sanh con đầu  là gái hạp, vật dụng  trong nhà khiếm 
dụng. 
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng 
ít đặng  hòa hạp, ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố . 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi thành bại nhiều phen, 
của  tiền hay hao tản, hào  tài   ấm no, hào  con  đông đủ, vật dụng  trong nhà    thường 
dùng. 
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá 
tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  hay luân chuyển. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ  chồng  làm  ăn dễ dàng,  lo  tính  việc  chi đều  thông  suốt,  trong 
ngoài  thuận ý, hào  tài    thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng  trong nhà sắp đặt vẻ 
vang. 
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài 
ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng có phần  hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng  trung bình, hưởng sự hạnh phúc 
ấm no. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá, quí nhơn trọng đãi, hoặc có có chút ít chức 
phận thêm tốt, hào tài  trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ  tánh sáng, hay  lo  tính, chân hay đi nhiều, bản  thân có  tiểu tật, ý 
tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 
 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, ở trong cảnh thiếu nghèo 
một thời gian, qua hạn sẽ làm nên, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng 
trong nhà sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau 
vợ chồng hay tương xung, ít hạp ý, việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày sau sẽ lập nên, về 
ý tình vợ khá kiên nhẫn.  

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó mở 
mang, qua  thời gian  làm ăn mới đặng tốt, hào  tài  ấm no, hào con đông đủ, vật dụng 
trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ vui vẻ,  có duyên, hay giao  thiệp,  có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn 
tuổi,  tánh  tình chồng vợ lời  tiếng  ít đặng   hòa hạp, chung ở với nhau đồng  lo  làm ăn 
đặng. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu  làm ăn đặng 
trung bình. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì 
đặng khá,  trong ngoài sắp đặt đều  thuận ý, hào  tài   phát  đạt, hào con  đông  đủ, vật 
dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. 
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ 
tiền tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc 
an bình. 

ĐOÁN PHỤ THÊM 


Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) 
Hai  tuổi  này ở với  nhau  làm  ăn  đặng  trung bình,  hào  tài bình  thường,  hào  con 
thiểu số. 
Tánh người vợ hay hòa  thuận với đời, hay  yêu  chuộng người, bản  thân hay có 
tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn hưởng cảnh ấm no. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. 
Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, bôn ba, hay lo tính, trong mình có tiểu tật, 
tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung 
bình. 

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít  hòa hạp, việc làm ăn hậu tốt. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. 
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc 
mắc, tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, 
ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống sẽ nên nhà. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ hiền, ít nói, hay  hòa hạp với đời, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng  
hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, it thua ai, làm có tài cũng hay 
hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng  hòa hạp, khá kiên cố làm ăn tốt. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ hi ền, ch ỉnh tề, thông minh, làm có tài cũng thường bị hao t ài, ở 
với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.  

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài 
sắp đặt yên thuận, hào tài  thạnh vượng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp. 
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ý tình vợ chồng ít  hòa hạp, ở  với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no v à 
bình ấm no. 

ĐOÁN PHỤ THÊM 
Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ  lanh lẹ, hay giao  thiệp, hay đi nhiều,  tay  làm có  tài cũng hay hao 
phá tài, ý tình vợ chồng ít  hòa hạp, nên kiên cố  làm ăn nên nhà. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đa số. 
Tánh người vợ chân hay đi, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng ít 
hạp ý, chung sống cần năng mới ấm no. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có tiểu bệnh, lời nói hay thắc 
mắc, ý tình vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn chung lo ấm no. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh  người vợ  hay rầu  lo,  vui vẻ,  tánh  sáng,  có số tạo  tiền  tài, ở với  nhau vợ 
chồng lời tiếng ít  hòa hạp, chung lo đặng nên sự nghiệp. 

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ 
chồng lời tiếng ít  hòa hạp, chung lo đặng nên sự nghiệp.