XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI KỶ MÙI


Tuổi: KỶ MÙI 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. 
1.  Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

3.  Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
4.  Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.   Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn 
 Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
6.  Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo 
 Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi 
ở đời với nhau phạm   (Tuyệt Mạng) 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
đựng cảnh xa vắng. 
Tuổi  này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  3,  tháng  9  trong  đời  sanh  hay xảy  việc 
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi này  trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng  Thân mới 
nhằm căn duyên. 

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Ất Mẹo  sanh  tháng  3, 9,  6,  10,  12, 8  và  tháng  4 như  sanh  nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 

Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7, 10, 3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có 
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 
  
Tuổi: KỶ MÙI 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 
Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI 
(Chồng vợ đồng một tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn  không  đặng phát đạt, sự sống bình  thường, 
hào tài  đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, 
tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố  làm ăn. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý buổi đầu bình  thường, ngày hậu lập nên, hào  tài   trung bình, hào con 
trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình 
vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) 

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu  lo có quí nhơn giúp đở, hào  tài  ấm no, hào 
con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng. 
 Tánh người vợ  thông minh,  lanh lẹ, hay giao  thiệp, lời nói  ít  thua ai,  tay  làm có 
tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung sống đồng lo mới đặng lập nên,. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài  luân chuyển, 
khá kiên cố. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá, hoặc có chút ít quyền chức, hào tài  trung 
bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, 
ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển, ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài  ấm no, 
hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui 
vẻ, tánh tình chồng vợ hay xung ý, lời nói kh ông hòa thuận, nên kiên nhẫn và chung lo 
làm ăn mới tốt. 

Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời  tiếng nên nhẫn 
nại. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh  thiếu nghèo, sự sống tạm đủ, hào 
tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với 
nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng . 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, v ề tâm ý và tiền tài đều 
không tốt. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt, hào tài  trung bình, hào 
con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay 
hao phá tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố  về hào tài   
hay luân chuyển. 

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. 

Tánh người vợ  tánh hiền,  thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản  thân có  tiểu 
tật, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng tốt, hào  tài bình  thường, hào con  thiểu số, 
cầu lo có quí nhơn. 
Tánh người vợ bôn ba,  tánh cộc, chân hay đi, hay giao  thiệp, hay  lo  tính, ý  tình 
vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng ấm no. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn  tuổi, 
tánh tình chồng vợ hòa thuận, làm ăn kiên cố  ngày hậu đặng nên. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ lời  tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao  thiệp,  tánh lạt  lòng,  tay 
làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm  ăn đặng  trung bình, hào  tài tương vượng, hào con 
trung bình. 

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao  thiệp  tình bạn,  lòng hay  lo  tính,  trong 
mình có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng có phần h ạp, chung ở với nhau làm ăn n ên. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, 
miệng  hay rầy nói,  tánh  tình  chồng vợ   hòa hạp,  chung sống với nhau  đặng nên sự 
nghiệp. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số. 
Tánh người vợ chân hay đi nhiều,  tay  làm có  tài cũng hay hao phá  tài,  tánh lạt 
lòng, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hay xung ý, nên nhẫn nại làm ăn đặng. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày 
lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển, có chút  ít quyền chức dễ  làm ăn, cầu  lo có quí nhơn giúp đở, hào  tài  
tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. 
Tánh người vợ  lanh lẹ,  vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ  tiền  tài, lời nói hay  thắc 
mắc, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển,  lo  tính việc chi đều  thông suốt, hoặc có chút  ít quyền chức  thêm tốt, 
hào tài  thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồng lo làm ăn thêm tốt 

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. 
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông 
minh, ý tình vợ chồng  hòa hạp, nên kiên cố  làm ăn đặng cảnh ấm no. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. 
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số 
tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. 
Tánh người vợ vui vẻ,  có duyên, hay giao  thiệp,  có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn 
tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung ý, cần năng ngày hậu đặng làm nên. 

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau 
vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.