XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI CANH TUẤT


Tuổi: CANH TUẤT 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất. 
1.  Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
2.  Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
3.  Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  ((Tuyệt Mạng) 
5.   Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân 
 Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
7.  Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần 
 Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  22, 26, 28, 34, 40 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
đựng cảnh xa vắng. 

Tuổi này  trai hay gái  sanh nhằm  tháng 4,  tháng 10  trong đời  sanh hay xảy việc 
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng  Tỵ mới nhằm 
căn duyên. 

XIN LƯU Ý 
Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1, 5, 12, 6, 11, 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 
Gái  tuổi Canh Tuất sanh  tháng 10, 2, 1 và  tháng 11 như sanh nhằm mấy  tháng 
này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 
  
Tuổi: CANH TUẤT 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 


Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT 

(Chồng vợ đồng một tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có   quyền chức hoặc danh giá  thân  thế, ăn nói  thông 
suốt, gặp khó hóa dễ, hào  tài    trung bình, hào con đa số, vật dụng  trong nhà  thường 
dùng. 
Tánh người vợ  tánh sáng, hay  lo  tính, chân hay đi nhiều,  trong mình có  tiểu tật, 
tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí kiên cố  làm ăn thêm tốt. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo 
một thời gian, qua hạn đặng làm ăn nên, hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng trong 
nhà sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ  thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn  tuổI, ý  tình vợ 
chồng   hòa hạp,  chung sống với nhau  chung  lo  làm  ăn ngày hậu  đặng ấm  no  trung 
bình. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau đặng trở nên. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng kh á, 
cầu lo cũng dễ làm ăn, hào tài  đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường 
dùng. 
Tánh người vợ vui vẻ,  có duyên, hay giao  thiệp,  có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn 
tuổi, ở với  nhau vợ  chồng lời  tiếng  ít  đặng hạp,  việc  làm  ăn cũng  đặng  ấm  no  bình 
thường. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên thương lẫn và bền 
chí làm ăn đặng . 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  làm ăn mới đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu  lo đều  thông 
suốt, nhiều người hay mến  thương, hào  tài  đủ dùng, hào con  trung bình, có số nuôi 
con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, 
tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. 

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở, vợ 
chồng đều riêng lo, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ chân hay đi nhiều,  tánh sáng, hay bôn ba,  lo  tính,  trong mình có 
tiểu tật, ý  tình vợ chồng hay xung khắc, chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung  lo 
làm ăn mới tốt. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về  tâm ý bất hòa, nên 
nhẫn nại để làm ăn.  


Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo 
một  thời gian, qua hạn  làm ăn tốt, hào  tài  bình  thường, hào con  trung bình, vật dụng 
trong nhà sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận, việc làm ăn ngày hậu đặng nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố  
đến sau dễ làm ăn. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần  Tiện vợ  chồng sống  trong cảnh  thiếu  nghèo một  thời  gian,  làm  ăn 
không đặng phát đạt, lâu sau cũng dễ làm ăn, hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng 
trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ  lanh lẹ,  vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ  tiền  tài, lời nói hay  thắc 
mắc, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng  hòa hạp, chung ở với nhau nên thương  lẫn 
và đồng lo làm ăn đặng. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí về lời tiếng 
nên nhẫn nại. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt  Phú  Quý vợ  chồng hưởng  giàu  hoặc  đặng  khá,  nhưng  buổi  đầu  làm  ăn tầm 
thường, đến sau làm ăn mới đặng tốt, hào tài  trung bình, hào con đa số, vật dụng trong 
nhà sắp đặt vẻ vang. 
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý 
tình vợ chồng c ũng đ ặngg  hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên 
sự nghiệp. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng  trung bình, hào  tài đủ dùng, hào con  trung 
bình. 
Tánh người vợ hi ền ít nói, hay  hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình 
chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói hay ít thua ai, tay làm có 
tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, kiên cố  làm ăn đặng. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đa số. 

Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, kỹ lưỡng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh 
tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ  tánh sáng,  lanh lẹ, hay  lo  tính, hay giao  thiệp, ý  tình vợ chồng  ít 
đặng  hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở 
với nhau ít đặng  hòa hạp, nên  nhẫn nại làm ăn tốt. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường, hào tài đủ no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao 
phá tài, ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên, có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt, trong 
ngoài đều có thứ tự, hào tài  thịnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt 
đầy đủ. 
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài 
ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung với nhau làm ăn mới đặng nên. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồngg một  lòng  làm nên sự 
nghiệp. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ  chồng  buổi  buổi  đầu  làm  ăn  không  đặng  khá, phải  chịu  nhiều lần 
thành bại ngày hậu mới nên, hào  tài  đủ dùng, hào con  thiểu số, vật dụng  trong nhà 
thường dùng. 
Tánh người vợ nóng nảy, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá 
tài,  tánh  tình chồng vợ cũng đặng   hòa hạp, chung sống với nhau kh á cần năng mới 
đặng lập nên. 

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt, nên kiên cố  sẽ đặng 
ấm no. 

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng  
hòa hạp, ở với nhau  cần năng mới ấm no. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ 

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng bình  thường, hào  tài ấm no, hào con đông 
đủ. 
Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói , có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi , ở với 
nhau ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng lập nên. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số 
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ ít đặng  
hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau cũng có phần  
hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà.