XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI CANH NGỌ


Tuổi: CANH NGỌ 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. 
1.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
6.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần 
 Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21, 25, 27, 33, 37, 39, 43 tuổi. 
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 34 35, 41 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp  những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
cảnh xa vắng. 
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn 
phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó  nên đôi. 
Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có  đôi bạn số  định gặp  người bạn ở hướng Dậu mớI 
nhằm căn duyên. 

XIN LƯU Ý 
Trai  tuổi Canh Ngọ sanh  tháng 2, 4, 1, 8, 3, 9 và  tháng 12 như sanh nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 
Gái  tuổi Canh Ngọ sanh  tháng 2, 5, 1 và  tháng 4 như sanh nhằm mấy  tháng này 
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 

Tuổi: CANH NGỌ 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 


Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ 
(Chồng vợ đồng một tuổi) 
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo, 
làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  đủ dùng, hào con rất sanh con đầu là gái 
hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 

Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính tánh ý vợ 
chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên kiên nhẫn chung lo với nhau. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong 
ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài  phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà 
sắp đặt có thứ tự. 
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn  tuổi, 
tánh  tình vợ chồng  ít đặng hạp về lời  tiếng, vợ chồng nên  thương lẫn chung sống với 
nhau làm ăn nên sự nghiệp. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài, nhiều người hay mến thương, cầu 
lo việc chi  thường có quí nhân giúp đở, hào  tài  tương vượng, hào con  thiểu số, vật 
dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân 
có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo 
một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ 
dùng. 
Tánh  người vợ  hiền,  có  duyên,  tánh  sáng,  có số tạo  giữ  tiền  tài  ngày lớn  tuổi, 
miệng hay rầy nói,  tánh  tình vợ chồng cũng có phần hạp, nên kiên cố chung  lo ngày 
hậu ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố  cũng đặng 
làm nên. 

 Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh  thiếu nghèo  , hào  tài  đủ no qua ngày, 
hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ chân hay đi,  tay  làm có  tiền cũng hay hao phá  tiền,  tánh lạt  lòng, 
bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên 
cố mới ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ý tánh nên kiên nhẫn nại 
v à nhờ phước đức. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, ra 

đường ăn nói hay  lo tính đều dễ dàng, hào tài  phát đạt, hào con trung bình, vật dụng 
trong nhà sắp đặt đều đủ. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tự giữ tiền tài ngày 
lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn lập nên  sự nghiệp. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ  chồng  làm ăn đặng dễ dàng,  lo  tính  việc  chi đều  thông  suốt, 
đặng có chút  ít chức phận  thêm tốt, hào  tài    trung bình, hào con  có muộn  ít con, vật 
dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh,tánh  
tình vợ chồng ít đặng hạp ý, chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên nhẫn nại. 


ĐOÁN PHỤ THÊM 


Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân 
có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng cảnh ấm êm. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. 
Tánh người vợ thông minh, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, 
tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con có 
muộn thiểu số. 
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tật, ở 
với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý 
tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm 
có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng tốt. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với  nhau  làm  ăn  không  đặng tốt, hào  tài bình  thường, hào  con  trung 
bình. 

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có 
tay tạo giữ t ền tài, tánh tình vợ chồng hòa thuận, khá kiên cố làm ăn đặng. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. 
Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, 
ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo 
một thời gian, qua hạn mới đậu tài, có chút ít chức tước để làm ăn, hào tài  ấm no, hào 
con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ hiền,  thông minh  và kỹ lưỡng, bản  thân  có  tiểu tật,  tánh  tình vợ 
chồng hòa thuận, chung ở cần lo đặng hưởng. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí ngày hậu 
sẽ làm nên. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận, ra đường ăn nói 
hay cầu  lo đều đặng dễ, hào  tài  thường dùng, hào con  trung bình, vật dụng  trong nhà 
dùng đủ. 
Tánh người vợ can đảm, chân hay đi nhiều,  lòng hay  lo  tính,  tay  làm có  tài cũng 
hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ làm nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH  MẸO 
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  làm ăn đặng dễ dàng,  lo  tính  việc  chi đều  thông  suốt, 
trong ngoài sắp đặt đều  thuận ý, hào  tài   tương vượng, hào con  trung bình, vật dụng 
trong nhà sắp đặt vẻ vang. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao  thiệp, có  tay tạo giữ  tiền  tài ngày lớn 
tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên thương lẫn với nhau. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, tánh ý lẫn nhẫn 
nại. 

ĐOÁN PHỤ THÊM 


Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. 
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình 
vợ chồng ý đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. 

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui 
vẻ, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. 
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá 
tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no. 

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con  bình thường. 
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài 
cũng hay hoa phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá kiên  cố làm ăn tốt.