Hiển thị các bài đăng có nhãn tim tuoi vo chong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tim tuoi vo chong. Hiển thị tất cả bài đăng

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI GIÁP TÝ


TuổI Giáp Tý 
(ĐạI Kỵ, Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. 
1.  Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
2.   Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
3.   Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
4.  Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu 
 vợ lớn hơn chồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐINH: TUỔI ẤT SỬU


TUỔI: ẤT SỬU 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây,  
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu. 
1.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần 
Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi 
ở đời với nhau ph iạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân 
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

3.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất 
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
4.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần 
Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất 
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
6.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân 
Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI BÍNH DẦN


Tuổi: BÍNH DẦN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần. 
1.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt M ạng) 
2.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
3.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tu ệt Mạng) 
5.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu 
 Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
7.  Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI ĐINH MẸO


Tuổi: ĐINH MẸO 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. 
1.  Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt M ạng) 
2.  Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)  

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI MẬU THÌN


Tuổi: MẬU THÌN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn 
1.  Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
2.  Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI KỶ TỴ


TuổI: KỶ TỴ 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ 
1.  Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Kỷ Tỵ  vợ tuổi Mậu Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu 
  Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
7.  Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI CANH NGỌ


Tuổi: CANH NGỌ 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. 
1.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
6.  Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần 
 Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI TÂN MÙI


Tuổi: TÂN MÙI 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Tân Mùi đại  kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi. 
1.  Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi 
  Chồng vợ đồng một tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
3.  Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
4.  Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn 
 Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
7.  Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG -CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI NHÂM THÂN


Tuổi: NHÂM THÂN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 
1.  Chồng tuổi Nhâm Thân vợ  tuổi  Ất Hợi 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với   nhau  phạm  (Tuyệt Mạng) 
2.  Chồng tuổi Nhâm Thân vợ  tuổi  Bính  ý 
  Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi 
  ở đời với   nhau  phạm  (Biệt Ly) 
3.  Chồng tuổi Nhâm Thân vợ  tuổi  Nhâm Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi 
  ở đời với   nhau  phạm (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Nhâm Thân vợ  tuổi  Đinh H ợi 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với   nhau  phạm  (Tuyệt Mạng) 
5.  Chồng tuổi Nhâm Thân vợ  tuổi  Mậu Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi 
  ở đời với   nhau  phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Nhâm Thân vợ  tuổi  Canh Ngọ 
 Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi 
  ở đời với nhau  phạm (Biệt Ly) 
7.  Chồng tuổi Nhâm Thân vợ  tuổi  Giáp Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi 
  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI QUÍ DẬU


Tuổi: QUÍ DẬU 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu. 
1.  Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ 
  Chồng vợ đồng 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
2.  Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI GIÁP TUẤT


 Tuổi: GIÁP TUẤT 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất. 
1.  Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
2.  Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
3.  Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
5.  Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Quí Dậu 
 Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
7.  Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI ẤT HỢI


Tuổi: ẤT HỢI 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. 
1.  Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐINH: TUỔI BÍNH TÝ


 Tuổi: BÍNH TÝ 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 
1.  Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu 
  Chồng vợ đồng 1 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

4.  Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
6.  Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi 
 Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐINH: TUỔI ĐINH SỬU


Tuổi: ĐINH SỬU 
(Đại Kỷ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu. 
1.  Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ 
  Chồng vợ đồng 5 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 

3.  Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 11 tu ổI 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ng ọ 
  Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi 
  ở đời với nhau phạm   (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính  Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Bi ệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất 
 Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
7.  Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỌE CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI MẬU DẦN


Tuổi: MẬU DẦN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần. 
1.  Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ 
  Chồng vợ đồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
2.  Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI KỶ MẸO


Tuổi: KỶ MẸO 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Kỷ Mẹo đ ạI k ỵ c ư ớI Gái nh ững tu ổI k ể d ư ớI đ ây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo. 
1.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo 
  Chồng vợ đồng một tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Bi ệt Ly) 
3.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt M ạng)) 
4.  Chồng tu ổI Kỷ Mẹo vợ tu ổI T ân M ẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
6.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý 
 Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
7.  Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu 
  ở đời với nhau phạm 6 tuổi 
  ở đời với nhau ph ạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG -CĂN DUYÊN TIỀN ĐINH: TUỔI CANH THÌN


Tuổi: CANH THÌN 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn.
1.  Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
2.  Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân
  Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
3.  Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần
  Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
4.  Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
5.  Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân
  Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
6.  Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần
 Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
7.  Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH: TUỔI TÂN TỴ


 Tuổi: TÂN TỴ 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Tân Tỵ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ. 
1.  Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu 
  Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
3.  Chồng tuổi Tân Tỵ  vợ tuổ Canh Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
4.  Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi 
  Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
6.  Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu 
 Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐINH: TUỔI NHÂM NGỌ


Tuổi: NHÂM NGỌ 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Nhâm Ngọ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ. 
1.  Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ 
  Chồng vợ đồng một tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
2.  Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
3.  Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
4.  Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ 
  Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
6.  Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý 
 Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi 

  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
7.  Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý 
 Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi 
  ở đời với nhau ph ạm  (Biệt Ly) 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG - CĂN DUYÊN TIỀN ĐINH: TUỔI QUÍ MÙI


Tuổi: QUÍ MÙI 
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 


Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. 
1.  Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn 
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Tuy ệt M ạng) 
2.  Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng)